Vedtægter og regler for Dronningborg baadelaug

 

VEDTÆGTER FOR DRONNINGBORG BAADE-LAUG


§ 1
Laugets navn er Dronningborg Baade-Laug. Hjemstedet er bådepladsen ved Dronningborg i Randers Kommune.

§ 2.
Dronningborg Baade-Laugs formål er:
At varetage medlemmernes interesser ved bådelejet.
At fremme godt kammeratligt sammenhold.
At fremme sejlsporten og godt sømandskab, dels selvstændigt dels gennem samarbejde med andre klubber og unioner.

Dronningborg Baade-Laugs stander er hvid med et blåt anker omkranset af bogstaverne D.B.L. i rødt, og den skal føres af alle bådejere i lauget.

§ 3.
Dronningborg Baade-Laug er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love og bestemmelser.

§ 4.
I Dronningborg Baade-Laug kan optages såvel aktive sejlere som sejlsportsinteresserede. Ansøgning om optagelse indsendes til bestyrelsen, Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Ansøgere, der er ekskluderet fra andre søsportsklubber eller er i restance til sådanne, kan ikke optages som medlemmer.

§ 5.
Dronningborg Baade-Laugs kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Medlemmerne deles op i grupper.

1. Aktive sejlere, som omfatter alle aktive sejlere over 20 år. Her betales fuldt kontingent.
2. Juniormedlemmer, aktive folkepensionister og aktive medlemmers ægtefælle/samlever hvis disse er indmeldt: Her betales 1/2-delen af det fulde kontingent.
3. Sejlsportsinteresserede som omfatter medlemmer, der ikke er aktive, men ønsker at støtte lauget og dets formål. Her betales 1/2-delen af det fulde kontingent.

Kontingentet opkræves helårsvis forud pr. giro og skal være indbetalt senest 1. marts.

§ 6.
Efter indstilling fra menige medlemmer eller bestyrelsen, kan bestyrelsen udnævne æresmedlem¬mer blandt de medlemmer, man skønner, har ydet en stor og mangeårig indsats for Dronningborg Baade-Laug, eller på anden måde har virket for fremme af godt kammeratskab og godt sømandskab.

Æresmedlemmer vil modtage diplom på værdigheden og vil være kontingentfri i resten af medlemsperioden.


§ 7.
Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til bestyrelsen, og at medlemmet har betalt sit kontingent frem til førstkommende 1. januar. Udmeldelsen finder da sted denne 1. januar. Hvis et medlem er i kontingentrestance pr. 1. marts, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til lauget.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, eksempelvis medlemmer, der udviser en opførsel, der er utilbørlig eller belastende for laugets omdømme, samt medlemmer, der ikke overholder love -, vedtægter -, ordensreglementer eller tilsidesætter bestyrelsens anvisninger.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 4/6 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver kvalificeret flertal ( 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ).

§ 8.
Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle laugets anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang hvert år i oktober måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Denne meddelelse skal indeholde den fuldstændige dagsorden.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af lauget i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 9.
Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Beretning fra udvalg
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budgetforslag for det kommende år
7. fastsættelse af kontingent
8. Valg
A Valg af formand/kasserer
B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
C. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
D. Valg af 1 revisor
E. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt.
10. Afslutning

§ 10.
Generalforsamlingen kan foretage vejledende afstemninger, for at et nærmere angivet emne skal optages på dagsordenen for den kommende generalforsamling.

§ 11.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal undtagen ved afstemninger der ifølge vedtægterne kræver et andet flertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmå¬den. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt.

Over det på generalforsamlingen passerede, specielt over hvad der vedtages, skal der føres en protokol, som efter generalforsamlingen skal tiltrædes af dirigenten ved underskrift.

§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Indkaldelse og udsendelse af dagsorden skal ske på samme måde som for ordinær generalforsam¬ling.

§ 13.
Bestyrelsen er Dronningborg Baade-Laugs daglige ledelse og repræsenterer lauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger, forpligtiger Dronningborg Baade-Laug i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af formand, en kasserer og yderligere 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Der vælges 1 suppleant for et år ad gangen.

Formand og kasserer vælges ved en særlig afstemning. Genvalg kan finde sted.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

§ 14.
Bestyrelsen konstituerer sig inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand og sekretær
.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen administrerer det af Randers Kommune lejede vand- og landareal og fastsætter et ordensreglement for dette.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede.

Dronningborg Baade-Laug tegnes af formanden. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og løsøre, tegnes Dronningborg Baade-Laug af formanden, næstformanden og kassereren i forening.


§ 15.
Dronningborg Baade-Laugs regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. september afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorernes påtegnelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres ved opslag på pladsen senest 14 dage før den ordinære generalforsamling afholdelse.


§ 16.
På den ordinære generalforsamling vælges 2 kritiske revisorer for en 2-årig periode, 1 i lige år og 1 i ulige år, desuden vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Revisorerne skal hvert år, ultimo september gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at se regnskab og beholdning.

§ 17.
Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af laugets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, kan forslaget vedtages på den førstkommende generalforsamling, hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.


§ 18.
Opløsning af Dronningborg Baade-Laug kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at 3/4 af laugets stemmeberettigede medlemmer er mødt og til forslagets vedtagelse kræves, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt denne generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, men der er flertal for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling med samme punkt på dagsordenen. Forslaget om opløsning kan på denne generalforsamling vedtages med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
I tilfælde af Dronningborg Baade-Laugs opløsning skal den formue, der er i behold, tilfalde S.I.K.R. til anvendelse til søsportslige formål.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. oktober 2011.

Dirigent: Erik Christensen


 

Til toppen af siden